Suun terveydenhuollon benchmarking

Suun terveydenhuollon benchmarkingia on toteutettu vuodesta 2009 lähtien jatkuvana palveluna. Mukana on erikokoisia kuntia, joiden organisatoriset hallinto- ja johtamisrakenteet saattavat poiketa toisistaan, mutta useimmat toiminnan tehokkuuteen vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä. Suun terveydenhuollon benchmarkingissa analysoidaan palveluiden tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Kuntien taloudelliset haasteet luovat paineita myös suun terveydenhuollon toiminnan mitoituksille. Väestön palvelutarpeet voidaan kuitenkin turvata haastavissakin olosuhteissa, kun kehittämistoiminta on pitkäjänteistä ja ymmärretään, millaisiin ydintoimintoihin panostamalla saavutetaan paras vaikuttavuus.

Benchmarkingissa haetaan ratkaisuja osallistujien tehokkuuden parantamiseen sekä teknisen tehokkuuden että allokatiivisen tehokkuuden näkökulmista. Episodipohjainen vertailu paljastaa, miten resursoinnilla ja toimintamalleilla voidaan vaikuttaa hoidon kustannuksiin, vaikuttavuuteen ja laatuun. Episodipohjaista vertailua tehdään perushoidossa, päivystyksessä, oikomisessa ja juurihoidossa. Näin saadaan vastaus esimerkiksi siihen, mitkä tekijät selittävät tuottavuuseroja hammashoitoloiden välillä tai selittävätkö hoitoyksiköiden toimintamallit väestön suun terveydessä havaittuja alueellisia terveyseroja.

Perinteinen vuositilastojen vertailu johtaa helposti harhaan suun terveydenhuollossa, jossa hoitojakso muodostuu useista käynneistä ja kestää kuukausia. Episodipohjaisessa vertailussa hyödynnetään lähes kymmenen vuoden organisaatiokohtaista pitkittäisaineistoa. Kustannusten laskentaa varten on kehitetty kustannusmalli, joka pohjautuu ammattiryhmäkohtaisten käyntien varattuihin aikoihin. Tämä kustannusmalli seuraa melko tarkasti hammashoidon todellisia kustannuksia. Tarkan kustannustiedon ja episoditarkastelun yhdistäminen antaa mahdollisuuden vertailla keskenään erilaisten toimintamallien kustannusvaikuttavuutta.